ساسان الله قلی
۲۳ آذر ۱۳۹۶
امین کریمی
۲۳ آذر ۱۳۹۶

جمشید عباسپور

مدیر عامل INNOTECH


لیسانس مهندسی عمران
مدیرعامل اینوتک
CIO پیک یاب