مهدی علیپور
۲۴ آذر ۱۳۹۶
شروین مشایخ
۲۳ آذر ۱۳۹۶

حمیدرضا احمدی

مدیرعامل ایوند


لیسانس کامپیوتر
هم بنیانگذار ایوند