اردیبهشت چاپ
۷ شهریور ۱۳۹۷
رضا وحید نیا
۱۹ فروردین ۱۳۹۷

ین سیانگ لئونگ

مدیر فروش و دانش بازار (CMK) در Procter & Gamble


Consumer & Market Knowledge (CMK) Manager at Procter & Gamble;