احسان انعامی
۲۴ آذر ۱۳۹۶
حمیدرضا احمدی
۲۴ آذر ۱۳۹۶

مهدی علیپور

مدیرعامل دکتر استارتاپ


فوقق لیسانس کارآفرینی دانشگاه تهران
بنیانگذار میلوژی
آکادمی دکتر استارتاپ