امین کریمی
آذر ۲۳, ۱۳۹۶
آرش گیتی
آذر ۲۳, ۱۳۹۶

نگین سماعی مفرد

دکترای مدیریت نوآوری و تکنولوژی مشاور شرکت MCI