امین کریمی
۲۳ آذر ۱۳۹۶
آرش گیتی
۲۳ آذر ۱۳۹۶

نگین سمائی مفرد

هم بنیانگذار Naland


دانشجوی Ph.D. دانشگاه لایدن
محقق و پژوهشگر حوزه نوآوری تکنولوژی